Hafan button
Walks Programme Walk Categories
Walks Safety
Committee Details English
Walk Reports
Photo Gallery
Useful Links
Button Tiwtor GPS Button Welsh Find a Walk

Cerddwyr Caerfyrddin a’r Cylch

Ffurfiwyd Grŵp Cerdded Caerfyrddin a’r Cylch ym 1974. Rydym yn grŵp cyfeillgar ac yn barod bob amser i groesawu aelodau newydd.

Yn ogystal   theithiau cerdded yng nghefn gwlad hyfryd Sir Gr, byddwn yn teithio i Sir Benfro, Ceredigion, Penrhyn Gŵyr, y Mynydd Du a Bannau Brycheiniog i fwynhau amrywiaeth gwych o olygfeydd. Ar y rhan fwyaf o raglenni rydym hefyd yn cynnig anturiaethau cerdded o ddau neu dri diwrnod ar hyd llwybrau pellter hir yng Nghymru. Mae rhai aelodau eisoes wedi cwblhau Llwybr Glyndŵr, Llwybr Bro Ddyfi, Taith Ardudwy, Llwybr y Cotswolds, a Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa.

Rydym yn cynnig un neu ddwy daith gerdded bob penwythnos. Fel arfer, fe fydd taith weddol fyr ar y dydd Sadwrn cyntaf a'r trydydd o'r mis, gyda theithiau hirach ar ddydd Sul gan amlaf. Edrychwch ar ein Rhaglen Deithiau a dewch gyda ni am dro! Mae‘r teithiau cerdded yn agored i bawb, gan gynnwys ymwelwyr ar wyliau, ac mae croeso arbennig i newydd-ddyfodiaid. Ar l cerdded gyda ni ambell waith dylech ystyried ymuno Chymdeithas y Cerddwyr er mwyn mwynhau manteision aelodaeth.

Aelodaeth y grŵp ar 1 Chwefror 2018: 91
Hysbysfwrdd
Teithiau Cerdded Wythnosol Nesaf

Ar ddydd Sadwrn, Ebrill 21ain, bydd Bob Millington yn arwain taith 5 milltir yn ardal Llansteffan.  Cysylltwch Bob ar 01267 282990 am fanylion pellach.  Y man cyfarfod fydd maes parcio Abergwili am 10:00 yb.

Cerdded Llwybr Wysis ym mis Ebrill
Dros bedwar diwrnod o ddydd Iau, Ebrill 19fed hyd ddydd Sul, Ebrill 22ain bydd Andrew Graham yn arwain y grŵp ar hyd Llwybr Wysis.  Gan gysylltu Llwybr Clawdd Offa yn Nhrefynwy chychwyn Llwybr Genedlaethol y Tafwys yn Swydd Gaerloyw, fe Llwybr Wysis am 88km drwy ardaloedd hyfryd ond gwahanol iawn Fforest y Ddena, Dyffryn Hafren a’r Cotswolds.  
Gwelir manylion y teithiau hyn ar ein tudalen 
Rhaglen Deithiau.
Cerdded yn y Peak District ym mis Mehefin
Dros bum diwrnod o ddydd Llun, Mehefin 18fed hyd ddydd Gwener, Mehefin 22ain, bydd Carolyn a Dennis Hills yn arwain dewis o deithiau cerdded yn yr ardal o amgylch tref hanesyddol Bakewell ym Mharc Cenedlaethol y (White) Peak District.  Byddwn yn mwynhau cefn gwlad godidog parc cenedlaethol cyntaf Prydain, gan grwydro mewn dyffrynnoedd calchfaen dwfn, edmygu ysblander Ystad Chatsworth, cerdded drwy gwm enwog Dovedale a gwerthfawrogi’r  golygfeydd panoramig o ben clogwyni carreg grut  dramatig Curbar a Baslow. 
Bydd dewis o daith fer neu daith hirach bob dydd, ac i bawb sydd am ymuno byddwn yn mwynhau swper gyda’n gilydd yn Bakewell.
Peak 1Peak 2
Peak 3
Cliciwch yma i lawrlwytho dogfen wybodaeth 15 tudalen fel ffeil Word - Bakewell 2018.doc

Prosiect Fferm Wynt Gorllewin Fforest Brechfa
Dechreuodd y gwaith o godi fferm wynt 28 tyrbin yn Fforest Brechfa ym mis Hydref 2016.  Bydd y prosiect yn gallu cynhyrchu 57.4 MW o bŵer, sef digon i gyflenwi anghenion tua 38,800 o gartrefi.  Tra bydd y gwaith yn parhau bydd Fforest Brechfa yn dal ar agor i raddau helaeth, ond bydd rhaid cau rhai rhannau’n swyddogol neu gyfyngu ar fynediad fel y bydd y gwaith adeiladu’n mynd yn ei flaen.

Mae’r gwaith yn dod ymlaen yn dda.  Dechreuodd y Fferm Wynt gynhyrchu trydan am y tro cyntaf ar Ionawr 18fed 2018 ac erbyn Ionawr 31ain roedd pob un o’r 28 tyrbin wedi ei godi.  Mae’r gwaith trydanol yn parhau ac mae  gwaith adfer y safle wedi cychwyn.  Disgwylir y bydd y safle yn llawn weithredol erbyn haf 2018.

Bydd aelodau sy’n bwriadu cerdded yn Fforest Brechfa yn dymuno cael manylion am y sefyllfa .  Un dewis yw cofrestru i dderbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar eich ffn symudol.  Er mwyn gwneud hyn, tecstiwch WINDFARM i 88882. 

Dewis arall yw edrych ar wefan prosiect Fferm Wynt Fforest Brechfa am yr wybodaeth ddiweddaraf:
 https://www.innogy.com/brechfaforest

Fe geir map yn dangos yr ardal dan sylw a’r llwybrau troed a ellir fod ar gau o bryd i’w gilydd ar y wefan uchod.

Y Bartneriaeth Gerdded
Mae Cerddwyr Caerfyrddin a'r Cylch yn aelod o'r Bartneriaeth Gerdded. Mae'r bartneriaeth hon, a gefnogir gan Ramblers Worldwide Holidays, yn rhoi cyfraniadau ariannol uniongyrchol i grwpiau cerdded lleol er mwyn eu cynorthwyo i drefnu teithiau cerdded grŵp ac i annog pobl i fynd allan i gerdded. Gweler ein tudalen Dolenni Defnyddiol am fwy o wybodaeth.


Manteision Aelodaeth o'r Cerddwyr

Nl i frig y dudalen


Hafan Rhaglen Deithiau Categorau Teithiau Diogelwch Teithiau Manylion y Pwyllgor English
Walk Reports Oriel Luniau Dolenni Defnyddiol Tiwtor GPS Darganfod Taith
Oes gennych chi sylwadau neu awgrymiadau ar gyfer gwella'r wefan hon? Os felly, gadewch eich adborth yma.

Counters

free counters


 
Counters