Hafan button
Walks Programme Walk Categories
Walks Safety
Committee Details English
Walk Reports
Photo Gallery
Useful Links
Button Tiwtor GPS Button Welsh Find a Walk

Cerddwyr Caerfyrddin a’r Cylch

Ffurfiwyd Grŵp Cerdded Caerfyrddin a’r Cylch ym 1974. Rydym yn grŵp cyfeillgar ac yn barod bob amser i groesawu aelodau newydd.

Yn ogystal   theithiau cerdded yng nghefn gwlad hyfryd Sir Gr, byddwn yn teithio i Sir Benfro, Ceredigion, Penrhyn Gŵyr, y Mynydd Du a Bannau Brycheiniog i fwynhau amrywiaeth gwych o olygfeydd. Ar y rhan fwyaf o raglenni rydym hefyd yn cynnig anturiaethau cerdded o ddau neu dri diwrnod ar hyd llwybrau pellter hir yng Nghymru. Mae rhai aelodau eisoes wedi cwblhau Llwybr Glyndŵr, Llwybr Bro Ddyfi, Taith Ardudwy, Llwybr y Cotswolds, a Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa.

Rydym yn cynnig un neu ddwy daith gerdded bob penwythnos. Fel arfer, fe fydd taith weddol fyr ar y dydd Sadwrn cyntaf a'r trydydd o'r mis, gyda theithiau hirach ar ddydd Sul gan amlaf. Edrychwch ar ein Rhaglen Deithiau a dewch gyda ni am dro! Mae‘r teithiau cerdded yn agored i bawb, gan gynnwys ymwelwyr ar wyliau, ac mae croeso arbennig i newydd-ddyfodiaid. Ar l cerdded gyda ni ambell waith dylech ystyried ymuno Chymdeithas y Cerddwyr er mwyn mwynhau manteision aelodaeth.

Aelodaeth y grŵp ar 1 Hydref 2017: 91
Hysbysfwrdd
Teithiau Cerdded Wythnosol Nesaf

Ar ddydd Sadwrn, Rhagfyr 16eg, bydd Janet a Brenda yn arwain taith 6 milltir yn ardal Rhydargaeau. Cysylltwch Brenda ar 01267 236997 am fanylion pellach.  Y man cyfarfod fydd maes parcio Abergwili am 10:00 yb.

Prosiect Fferm Wynt Gorllewin Fforest Brechfa
Mae’r gwaith o godi fferm wynt 28 tyrbin yn Fforest Brechfa wedi dechrau ers mis Hydref 2016, a bydd yn parhau am 20 mis.  Bydd y prosiect yn gallu cynhyrchu 57.4 MW o bŵer, a fyddai’n cyflenwi anghenion tua 38,800 o gartrefi.  Tra bydd y gwaith yn parhau bydd Fforest Brechfa yn dal ar agor i raddau helaeth, ond bydd rhaid cau rhai rhannau’n swyddogol neu gyfyngu ar fynediad fel y bydd y gwaith adeiladu’n mynd yn ei flaen.
Bydd aelodau sy’n bwriadu cerdded yn Fforest Brechfa am wybod am y sefyllfa sydd ohoni.  Un dewis yw cofrestru i dderbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar eich ffn symudol.  Er mwyn gwneud hyn, tecstiwch WINDFARM i 88882

 
Dewis arall yw edrych ar wefan prosiect Fferm Wynt Fforest Brechfa am yr wybodaeth ddiweddaraf:  https://www.innogy.com/brechfaforest
Fe geir map yn dangos yr ardal dan sylw a’r llwybrau troed a ellir fod ar gau ar brydiau ar y wefan hon.
Y Bartneriaeth Gerdded
Mae Cerddwyr Caerfyrddin a'r Cylch yn aelod o'r Bartneriaeth Gerdded. Mae'r bartneriaeth hon, a gefnogir gan Ramblers Worldwide Holidays, yn rhoi cyfraniadau ariannol uniongyrchol i grwpiau cerdded lleol er mwyn eu cynorthwyo i drefnu teithiau cerdded grŵp ac i annog pobl i fynd allan i gerdded. Gweler ein tudalen Dolenni Defnyddiol am fwy o wybodaeth.


Manteision Aelodaeth o'r Cerddwyr

Nl i frig y dudalen


Hafan Rhaglen Deithiau Categorau Teithiau Diogelwch Teithiau Manylion y Pwyllgor English
Walk Reports Oriel Luniau Dolenni Defnyddiol Tiwtor GPS Darganfod Taith
Oes gennych chi sylwadau neu awgrymiadau ar gyfer gwella'r wefan hon? Os felly, gadewch eich adborth yma.

Counters

free counters


 
Counters